Hæstrup Vandværk A.m.b.A

Din kilde til rent vand

 

 
 

Boringsnær beskyttelse (BNBO)

Miljøministeriet har over en årrække arbejdet på at kortlægge grundvandsforekomsterne i Nordjylland, og det har resulteret i, at kommunen er forpligtiget til at komme med forslag til grundvandssikring for de enkelte vandværk, og afrapportere til Staten hvad man finder ud af.
Det har vi været i dialog med kommunen om mere end en gang. Senest ved møde den 4. april 2022:

Referat:

 

På mødet deltog følgende:

Teknik- og Miljø Hjørring kommune Helle, Bodil og Jens Chr.
Vejby-Smidstrup Vandværk Niels Bo, Kristian
Hæstrup Vandværk Frede, Erik
Hydrolog Jørgen Krogh Andersen

Mødet startede med at Jørgen Krogh præsenterede det fælles oplæg som han havde udarbejdet for de to vandværker til fremtidig overvågning og sikring mod også fremover at kunne indvinde persticid fri grundvand på vandværkernes nuværende kildepladser, idet alle er enige om, at de små rester af persticider der trods alt findes i grundvandet på begge vandværkers kildepladser hører fortiden til, og efterhånden vil forsvinde. Alle var også enige om, at der ikke de seneste 20 år er målt for andre uønskede stoffer i drikkevandet som ikke naturligt hører til i grundvandet.

Ingen af kildepladserne, hverken ved Vejby-Smidstrup eller Hæstrup har problemer med nitrat, så fokus var kun rettet mod persticider.

Med den viden, at der ikke er fundet nye persticider i grundvandet de seneste 20 år, og det faktum at der bliver brugt mange resurser på screening af nye persticider i det såkaldte WAP system under miljøstyrelsen, inden midlerne bliver frigjort til brug i landbruget, og som er det skrappeste godkendelses system i Europa, samt henset til, at der i de sidste 20 år ikke er lukket en eneste drikkevandsboring ud af 97 som kan tilskrives landbrugets brug af persticider, havde bestyrelserne for begge vandværker, sammen med hydrolog Jørgen Krogh udarbejdet et program der tilsigter øget overvågning af grundvandet ved årlig udtagning af prøver af det øvre grundvand, således at det er muligt at følge eventuelle ændringer i kemien af grundvandet, og dermed gøre det muligt at gribe ind med tiltag for at hindre en forurening af det dybere liggende grundvand hvorfra indvinding af drikkevand sker.
Programmet skulle dermed dokumentere påstanden om, at nutidens brug af bio nedbrydelig kemikalier ikke er et problem for grundvandet, og landbruget kan fortsætte uændret landbrugsdrift på dyrkningsfladen, og vandværket sparer udgiften til erstatning. Programmet indeholder også øget overvågning af dyrkningsfladen hvorpå grundvandet dannes, - indvindingsoplandet - mod udtagning af vandprøver i vandførende grøfter og vandløb i august/september måned hvert 5. år, hvor tilstrømning af vand kun sker af øvre grundvand som oplyst af Jørgen Krogh.

Kommunens repræsentanter var langt hen af vejen enige i de gode hensigter med programmet, men var ikke helt så overbevist om, at nutidens brug af kemikalier i landbruget også på sigt ikke var et problem for grundvandet, og det forhold at kommunen ikke havde mandat til at fravige den udstukne opgave af staten, nemlig at sikre de udpegede BNBO mod brug af sprøjtemidler gjorde, at man fastholdt det oprindelige krav.

Det er kommunens opfattelse at det her drejer sig om politik, og uanset hvor mange gode argumenter vi kommer med, og i senere måneder er kommet med, så ændrer det ikke på det af politikerne på Christiansborg vedtaget, nemlig ”at grundvandet indenfor BNBO skal sikres mod brug af persticider”.

Det er begge bestyrelser og Jørgen Krogh´s opfattelse, at det her ligner langt hen af vejen minkskandalen, ”alle mink skal aflives”. Der blev ikke kikket på smittede mink eller ej – ”truet grundvand eller ej”, det skal blot gennemføres uden hensyn lokale forhold.

Mødet blev rundet af med, at kommunens repræsentanter så gerne at vi inviterede berørte landmænd sammen med dem til en drøftelse af de muligheder der ligger for at indfri statens planer og indgå i frivillige aftaler inden udgangen af 2022, hvorefter det er staten der overtager opgaven. Samtidig skal gennemtænkes, om landmændene eventuelt kunne være interesseret i jordombytning hvor dyrkningen kunne fortsætte uden brug af kemikalier som en del af løsningen.

Indenfor nærmeste fremtid, tager jeg kontakt til berørte landmænd for at høre om der kunne være interesse i at mødes sammen med kommunens repræsentanter, og gennemdrøfte de muligheder der er for at løse problemerne.

Med venlig hilsen
P.v.a
Bestyrelsen Hæstrup Vandværk
Erik Jensen

 

Referencer:

Referat fra mødet d. 4. april 2022 som pdf-fil

Referat fra møde d. 2. april 2013 som pdf-fil

Naturstyrelsen kortlægning af bl.a. Hæstrup Vandværks boringer