Hæstrup Vandværk A.m.b.A

Din kilde til rent vand

 

 
 

Fakta om drikkevandet fra Hæstrup Vandværk

Forsyningsområde.

Hæstrup Vandværks forsyningsområde dækker forbrugere i Guldager mod Øst til Løkkensvej i Sdr. Harritslev mod vest, dele af Borup i Syd ved Vrå, samt Hæstrup og Hæstrup Hede. Se kortet over forsyningsområdet i følgende link.

https://mapgovidi.geopartner.dk/app/vandvaerker/haestrupvand/?config=haestrupVand.json

Ledningsnet

I midten af forsyningsområdet indgår Harken By, som dog ikke er forsynet fra Hæstrup Vandværk.

 

Indvinding af drikkevand

Hæstrup Vandværk indvinder råvand fra fem indvindingsboringer, hvoraf de to tilbageværende indenfor indhegningen ved værket er fra 2016. En tredje boring langs banen er den eneste tilbageværende af 3 boringer langs banen der endnu er i brug.

I nordvestlig retning, ca. 1.400 m fra vandværket, findes yderlig to boringer som er fra 2002. Den ene af boringerne har tidligere været brugt som markvandingsboring, som vandværket efterfølgende har overtaget af ejer af arealet.

Vandværket har i 2020 ansøgt om, og efter endt offentlig høringsfase fået tilladelse til at øge den årlige indvinding af råvand til 350.000 m3 hos myndighederne (kommunen). Tilladelsen har hidtil været på 295.000 m3, men var ikke længere tilstrækkeligt til at dække behovet, som er opstået som følge af større forbrug hos husdyrbrugere i forsyningsområdet. Det forventes, at behovet nu er afdækket i en årrække.

I 2019 er der udpumpet 286.000 m3, og forventes at stige med 10% for 2020. Det forventes, at forbruget vil stige yderlig i de kommende år.

 

Vandbehandlingen

Råvandet er ukompliceret, og kan efter beluftning i råvandstanken uden problemer ledes til filtersætning (forfilter), hvorefter det ved selvcirkulation kører over filter 2. Efter endt behandling er vandet færdigbehandlet som drikkevand og ledes over i rentvandstanken ti l distribution i ledningsnettet.

Dog skal tilføjes, at råvandet fra boringerne ved vandværket indeholder en del metangasser, som kræver kraftig beluftning. Især i den vestligste af boringerne er koncentrationen af metan høj. Foreløbig har vandværkets ledelse dog løst problemet hen over sommeren 2020 med kraftigere afsugning i loftet i råvandstanken, samt afblænding af kanaler i ydervæggen til råvandstanken. Indtil videre er målinger i det færdigbehandlet drikkevand efter ændringerne forløbet tilfredsstillende.

 

Kontrolmålinger af drikkevandet

I Miljøministeriets BEK nr. 524 af 1. maj 2019 er anført, at antal lovpligtige årlige kontrolmålinger fastsættes i et kontrolprogram ud fra mængden af udpumpet vand.

Kommunen udarbejder kontrolprogrammet der gælder for en periode på fem år. Det er kommunen der fører tilsyn med at kontrolprogrammet bliver fulgt af vandværket. Nuværende kontrolprogram dækker perioden 2019 – 2024, hvoraf det fremgår, at der årligt udtages 2 prøver på afgang vandværket, og 4 udvidede prøver inklusiv persticidprøver på udpegede adresser hos vandværkets forbrugere. Endvidere udtages der en årlig kontrolprøve af råvandet i en af kommunen udvalgt boring.

Alle prøver af drikkevandet, såvel af råvand som af drikkevand kan følges ved at klikke på knappen herunder:

 

Observationer af pesticider ved vores to kildepladser i perioden 1990 - 2022

Læs redegørelsen her